Strona główna
Kontakt


   Firma Audytorsko Księgowa powstała w 2007 roku jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uzyskała uprawnienia z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, poprzez wpis nr. 7806 na listę podmiotów uprawnionych, zaś jako biegły rewident została wpisana do rejestru biegłych po nr. 10636.

   Biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą współpracował z audytorem prowadzącym działąlność na terenie Polski południowo-wschodniej, zatrudniającym specjalistów wywodzących się ze środowisk lokalnych, doskonale zorentowanych w specyfice danego rynku, działąjących dla szerokiej grupy firm sektora państwowego i prywatnego.

   Firma utrzymuje ponadto ścisłe kontakty z liczną, zewnętrzną grupą konsultantów i biegłych rewidentów, dzięki czemu może sprostać wymogom różnych zleceń.

   Firma szczególną wagę przywiązuje do rzetelności swoich usług, jak też formy przeprowadzania badania.Każdorazowe badanie, poza sporządzeniem opinii i raportu z badania, daje również możliwość, badanemu przedsiębiorstwu na bieżąco konsultacji trudnych problemów, przedyskutownia zauważonych niedomagań i sposobu zmian w systemie rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

   Realizujęmy zlecenia w zakresie :             

- przeglądu sprawozdań śródrocznych zgodnych z wymogami Normami Wykonywania Zawodu i/lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;

- badania sprawozdań finanoswych;

- badania sprawozdań skonsolidowanych grup kapitałowych;

- audytu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

- audytu planu połączenia lub połączenia spółek;

- przeglądu ksiąg rachunkowych;

- wyceny wartości przedsiębiorstwa, znakó towarowych i akcji;

- usług ekonomiczno-finansowych w bieżącym doradztwie dla podmiotó gospodarczych;

- sporządzania ekspertyz ekonomiczno-finansowych.

                                                                               Top